MTHFR, viết tắt của Methylenetetrahydrofolate Reductase, là một enzyme rất quan trọng trong cơ thể.

Đây là yếu tố cần thiết để chuyển đổi cả folate và axit

folic thành dạng hoạt động, có thể sử dụng được là 5-MTHF.